بازرسي اجزاء عمل كننده بر روي ورق آيتم هاي بخش I و G  چك شيت

اساس شكل دهي اوليه به ورق قالبهای کشش مي باشند بنابراين عملكرد دقيق هريك از اجزاي آن اثر مستقيم بر روي كيفيت قطعه دارد . كه تك تك اين اجزا بايد به خوبي بازرسي گردند.

بخشهاي I و G چك شيت مختص قالبهای کشش بوده كه در ذيل به توضيح داده شده اند.

I1 شيار و رينگ نگهدارنده براي ترمز :(بيد ، ترمز)

تعريف : در قالبهای کشش براي كنترل حركت ورق به داخل قطعه ، شيارهايي به صورت فرورفتگي و برجستگي بر روي قالب (در قسمت بيروني قطعه نهايي )نصب مي نمايند.

معمولا” قسمت برجسته را در ورقگير و قسمت فرورفته بر روي كفشك پايين تعبيه مي كنند  .

قالبهای کششانواع :

بيد ها شامل دو نوع هستند كه عبارتند از :

1-بيدهاي ثابت:

بوسيله جوشكاري بر روي سطح كفشك ايجاد مي گردند سپس آببندي و پوليشكاري مي شوند.

در هنگام جوشكاري براي ايجاد اين نوع بيدها مي بايست دقت نمود تا از هرگونه ايجاد مك و ترك جلوگيري گردد زيرا در غير اينصورت سبب پارگي و خش دار بودن قطعه مي شوند.

بید2.

-بيدهاي تعويضي:(INSERTIVE BEAD )

اين نوع بيدها بوسيله پيچ و پين به كفشك پايين نصب مي گردند و در صورت شكستن قابل تعويض مي باشند .

بيدهاي تعويضيعملكرد:

همانگونه كه در قسمت قبل گفته شد وظيفه بيدها كنترل سرعت حركت ورق به داخل قالب مي باشد .

از نظر جنس بايد به گونه اي باشند كه داراي  سختي و مقاومت به سايش بالا باشند در صورتيكه داراي جنس نرمي باشند سبب ايجاد خش بر روي ورق مي گردند . معمولا” بيدها را  به روش سختكاري شعله اي  سخت مي كنند.

همچنين سطح بيدها بايستي كاملا “صيقلي و صاف باشند تا سبب دفرمگي ورق نگردند .

بيدها داراي سطح مقطع نيم دايره بوده و همانگونه كه گفته شد در قسمت بيروني قطعه اصلي تعبيه مي گردند.

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

مهمترين عيوبي كه ممكن است  براي بيدها روي دهد عبارتند :

1-شكستگي و تغيير شكل :

در بازرسي دوره اي قالب ، بايد كليه بيدهاي قالبهای کشش به خوبي بررسي گردند و در صورت مشاهده هر گونه شكستگي بايد تعمير و يا تعويض گردند.

2-كاهش سختي :

همانگونه كه گفته شد بيدها بايد داراي سختي بالايي باشند در صورتيكه اين سختي كاهش يابد سبب ايجاد خش بر روي قالب مي شوند كه بايدتعويض و يا مجددا” سختكاري شوند.

3-مكدار بودن و خش دار بودن سطح بيد:

سطح بيد بايست به خوبي پوليشكاري گردد و همچنين داراي سطحي صاف و صيقلي باشد در غير اينصورت سبب دفرمگي و پاره شدن ورق مي گردد.

منبع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119