كاهش نیروی برش

نیروس برش

نيروي برش

هنگام پولك زنی يك قطعه كار بايد نیروی برش بر استحكام برشی ورق غلبه كند. اندازه استحكام برش به سطح برش و ... ادامه مطلب

      09124516119