هنگام پولك زنی يك قطعه كار بايد نیروی برش بر استحكام برشی ورق غلبه كند. اندازه استحكام برش به سطح برش و حداكثر

استحكام برشی جنس ورق بستگی دارد. محاسبه نیروی برش برای تعیین پرس با تناژ لازم )نه كم و نه زياد( به كار می رود.

نیروی برش به موازات لبه های برش و طبق معادله زير محاسبه می گردد:

نیروی برش

نیروی برش

نیروی برشكاهش نیروی برش

در قالب های برش پر قدرت مانند برش ورق های ضخیم، با سنگ زنی، سر سنبه يا روی ماتريس را شیب دار يا موج دار سنگ می زنند تا ضربه های پرس نرم و ملايم شود. با شیب دار يا موج دار شدن سطح كار قالب برش، نیروی برش كاهش می يابد. قالب بايد طوری شیب دار شود كه قطعه كار پس از خروج از آن همچنان تخت بماند. در پولك زنی معمولاً ماتريس شیب دار است اما

در سوراخ زنی سنبه بايد شیب دار باشد. با اين روش فقط دور ريز ورق قوس دار می شود و قطعه كار تخت باقی می ماند. اندازه

1 ضخامت ورق است. مقادير كوچك برای مواد ترد و مقادير بزرگ / 1 تا 2 / روی سنبه يا روی ماتريس حدود 6 h عمومی شیب

برای مواد چقرمه بكار می رود. زاويه شیب در سنبه ها نبايد بزرگتر از 5 درجه شود. در غیر اين صورت لبه های برش به علت

نیروهای جانبی آسیب می بیند.

محاسبه دور ريز نوار ورق

سنبه و حفره ماتريس بايد طوری در قالب برش جای داده شود كه دور ريز برش تا حد امكان كوچك باشد. نوار برش ضمن هر

ضربه پرس به اندازه V در راستای تغذيه جلو می رود كه به آن مقدار پیشروی نوار گفته می شود. همچنین فاصله يك خط برش

. تا خط برش متناظر بعدی گام T نامیده می شود

نیروی برشبه منظور كاهش دور ريز ورق مقادير دور ريز عرضی و طولی در هر گام برش پیشنهاد می گردد كه تجربی هستند. اين مقادير در

جدول صفحه بعد آورده شده است.

نیروی برشبرای تعیین مناسب ترين وضعیت

قرار گیری قطعه كار بروی ورق جهت كاهش دور ريز آن، نسبت سطوح همه قطعا ت برش خورده به سطح نوار ورق محاسبه

می گردد. به اين نسبت، درجه بازده گفته می شود. قطعه كار به شكلهای مختلف مانند مستقیم، مايل، يك رديفه، چند رديفه و … بروی ورق قرار می گیرد و برای هر مورد بازده محاسبه می گردد. در نهايت طرحی كه بیشترين بازده را داراست انتخاب می شود.

سطوح قطعات بدو ن سوراخ A ، عرض نوار B ، طول نوار L ، تعداد قطعات Z ، درجه بازدهی η

نكته: در پولك زنی، شكل يا طرح داخلی قطعه در محاسبه درجه بازده دخالت داده نمی شود زيرا وجود يا عدم وجود طرحهای

داخلی، فرايند برش را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در ضمن قطعات بزرگ معمولاً عمود بر پیشروی نوار قرار می گیرند به طوری كه

از صفحات پهنتر با تعداد كمتر استفاده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119