معرفي قطعات مختلف يک قالب برش ساده

در شكل زیر اجزای قالب برش ساده نشان داده شده است. در طراحی قالب برش برای ساختن هر يك از اين اجزای  مراحلی وجود دارد. در ادامه بطور خالصه مراحل ساخت يك قالب برش ساده و اجزای آن به ترتیب ذكر میگردد. از اين ترتیب  بايستی برای ساخت قالب برش در كارگاه پیروی نمود

اجزای قالب برش ساده

نوار ورق:

اولین مرحله در طراحی هر قالب برش، طراحی نوار ورق به شكلی كه در انتهای ضربه پرس ظاهر خواهد شد

می باشد. در نقشه همواره نوار ورق را پر رنگ بكشید تا به راحتی تشخیص داده شود. در نمای بالايی طرح كامل نوار ورق و

سوراخ های آن مشخص می گردد. در نمای روبرو يا جانبی نیز ضخامت آن نشان داده می شود. قطعه ی تولید شده را نیز می توان

به خوبی مشاهده كرد.

اجزای قالب برش سادهماتريس:

در شكل صفحه بعد سه نما از ماتريس رسم شده است. اجزای قالب برش ساده در نمای بالا، بدنه معمولاً به صورت مستطیل در نظر گرفته می شود. ديواره سوراخ حفره برای آسان بیرون افتادن قطعه كار شیب دار می گردد. همچنین بايد برای پیچ ها و پین هايی كه قالب را به كفشك می بندد جای كافی در نظر گرفت. نقشه بدنه ی ماتريس زير نوار مشاهده می گردد.

اجزای قالب برش سادهسنبه پولك زنی:

سنبه به بخشی از قالب گفته می شود كه به طرف بالای پرس بسته می شود و با پايین آمدن آن، عملیات مختلفی بروی نوار ورق انجام می گردد. از سنبه ها برای برش، سوراخ كاری، ايجاد خم يا فرم در قطعه استفاده می شود. در شكل زير سنبه ی برش مربوط به قالب در بالای بدنه ی ماتريس ديده می شود. زمانی كه سنبه را طراحی می كنیم بايد محل پیچ ها و

پین هايی كه آن را به مجموعه ی قالب می بندد نیز در نظر بگیريم.

سنبهصفحه ی سنبه گیر از اجزای قالب برش ساده:

در شكل صفحه بعد صفحه ای كه سنبه را نگاه می دارد ديده می شود. خاطر نشان می گردد كه هنگام

طراحی سنبه گیر بايد فضای كافی برای اتصالات پیچ و پین در نظر گرفته شود. گاهی بجای اين كه صفحه سنبه گیر را مستقیماً

به كفشك ببندند بین آن و كفشك ورقی از جنس فولاد نرم قرار می دهند تا مانع انتقال ضربه های سنبه به كفشك گردد و در

نتیجه از خرابی كفشك جلوگیری نمايد. به اين قطعه، صفحه ضربه گیر می گويند.

اجزای قالب برش سادهكانال راهنما:

حال به وسیله ای احتیاج داريم كه ورق را در جای درست خود بروی ماتريس قرار دهد. برای اين كار از

قطعه ای به نام گیج يا كانال راهنما استفاده می كنیم. اين كانال از افتادن ورق جلوگیری می كند و آن را در موقعیت درست به زير

قالب هدايت می نمايد.

صفحه جدا

کانال راهنمادر شكل زير كانال راهنما توسط دو تسمه فلزی كه ورق را از دو طرف محصور كرده است و آن را هدايت می كند ايجاد شده است .

از اين روش نیز در قالب سازی استفاده می گردد.

صفحه جدا كننده يا صفحه ی روبند:

كار آن همان طور كه از نامش پیداست جدا كردن ورق از سنبه است. گفتیم كه ورق به علت انقباض به اطراف سنبه می چسبد و تمايل دارد كه با سنبه به سمت بالا حركت كند. صفحه جدا كننده، ورق را از اطراف سنبه جدا می كند. ناگفته نماند كه اين نوع صفحه جدا كننده برای قالب های كوچك كاربرد دارد و برای قالب های بزرگتر از صفحات ورق گیر مجهز به فنر استفاده می شود. در قالب های برش ساده می توان كانال راهنما را با صفحه جدا كننده در يك قطعه بطور مشترك ايجاد كرد. به اين ترتیب به ساخت مجزای كانالها و صفحه جدا كننده نیازی نیست (دو شكل قبل).

اتصالات و بست ها:

در قالب های پرس تمامی پین ها و پیچ های يك عضو مشخص، هم قطر انتخاب می شود. در قالب سازی

معمولاً از پیچهای آلن استفاده می گردد چرا كه شكل گرد، ارتفاع كم سر پیچ و مقاومت خوب اين نوع پیچ برای اتصال بسیار

مناسب است.

كفشک ها:

اجزای قالب برش ساده از طريق كفشك به پرس متصل می گردد. كفشك ها در اندازه های مختلف و اشكال متفاوتی وجود

دارد و برای انتخاب يك نوع مناسب نكته های خاصی بايد در نظر گرفته شود. كفشك ها به همراه میلها و بوشهای راهنما بطور

آماده در ابعاد مختلف قالب موجود می باشد و كمتر پیش می آيد كه اين بخشها نیز ساخته شود. ابعاد كفشك های استاندارد در

بخش پیوست آورده شده اند. شكل صفحه بعد مجموعه قالب و كفشك های آن را نشان می دهد.

توجه:

برای اتصال مجموعه كفشك بالا، صفحه سنبه گیر و سنبه ) بطور كلی كفشك بالای قالب( به سینه پرس از قطعه ای به نام

توپی استفاده می شود كه متناسب با اندازه پرس و كفشك انتخاب می گردد. ابعاد توپی برای كفشك های مختلف در بخش

پیوست داده شده است.

اجزای برشيك قالب برش و مجموعه كفشك آن

طراحی نوار ورق

طراحی و ساخت ماتريس

طراحی و ساخت سنبه و صفحه سنبه گیر

طراحی و ساخت صفحه جدا كننده ورق

انتخاب پیچها و پینها

انتخاب مجموعه كفشك

مونتاژ و تست قالب

مراحل طراحی و ساخت يك قالب برش ساده

منبع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119