انواع مختلف ورق های فولادی با جنس و ابعاد استاندارد موجود است. شركتهای سازنده معمولاً مشخصات ورق ها تولیدی خود را تهیه و به مشتريان ارائه می دهند. انواع فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی در ساخت ورق ها به كمك فرايند نورد سرد يا گرم بكار می   رود. برخی ورق ها نیز با فلزات مختلف مانند قلع پوشش داده می شود.

ورق های فولادی كربنی، فولاد آلیاژی كروم و نیكل دار، فولاد آلیاژی كروم و مولیبدن دار با استحكام كششی مختلف، از جمله فولادهای رايج در ساخت انواع ورق های فولادی است.

برای تعیین دقیق ورق بايد ابتدا جنس و سپس ضخامت آن تعیین گردد. به مثال جدول زير توجه نمايید. ضخامت ورق های استاندارد و وزن سطحی آنها در جدول زير مطابق استاندارد DIN 1541,1543  داده شده است.

ورق های فولادیمثال 1

را تعیین كنید. طول نوار 1111 میلی متر )η( و درجه بازده )B( برای قطعه كار نشان داده شده دور ريز عرضی و طولی، عرض نوار

و ضخامت آن 1 میلی متر است.

ورق های فولادی

ورق های فولادی

 

ورق های فولادی

-2-2 بررسي فرم و ابعاد قسمتهاي مختلف قالب پرس برش

پس از محاسبه قسمتهای مختلف قالب پرس برش و بخصوص محاسبه نوار تغذيه مطابق آنچه كه در قسمتهای قبل ذكر گرديد

به ترتیب بخشهای ديگر قالب ورق های فولادی را بررسی و طراحی می نمايیم.

-1-2-2 طراحي ماتريس

قالب های كوچك كه برای تولید قطعات صنعتی كوچك به كار می روند معمولا ماتريس يك تكه دارند. فقط برای قطعا ت

پیچیده ممكن است كه ماتريس را مركب بسازند تا ماشین كاری آن آسانتر باشد. ماتريس قالب های بزرگ را نیز برای تسهیل در

امر ماشین كاری، سخت كاری و سنگ زدن، مركب می سازند. در اين بخش بهترين روش

برای انتخاب يك ماتريس كوچك و متوسط ارائه می شود.

محل D به طور كلی سوراخ هايی كه در روی ماتريس مشاهده می شوند عبارتند از: سوراخ

كه تا انتهای بدنه F و E برای قطعه كار، سوراخهای C فرود سنبه ی سوراخ كاری، سوراخ

B- و A-A ماتريس عمق دارند به ترتیب برای پیچ و پین قالب هستند. در شكل زير مقاطع

H كفشك پايین را به ماتريس وصل می كند. دو پین )G( نشانگر اتصال اجزای قالب به يك ديگر است. چهار پیچ از نوع آلن B

مجموعه I كه بین كفشك و ماتريس جازده شده است، از هر گونه پیچش و حركت احتمالی جلوگیری می كند. چهار پیچ

K نیز در محل خود به كار می روند. فاصله ی J صفحه ی روبند يا ورق گیر را به ماتريس محكم می كند. در حالی كه دو پین

برای پیش بینی در امر سنگ زدن صفحات و يا ماشین كاری آنها كه موجب تقلیل ضخامت خواهد بود می باشد. قطر پیچ ها و

ورق های فولادیدر روبند، پرسی جازده می شود ولی در ماتريس لزومی به J پین ها در هیچ قالبی از 8 میلی متر كمتر نخواهد بود. پین های

را حدود 3 میلی متر در نظر می گیرند و زاويه ی M ماتريس را نشان می دهد. فاصله مستقیم C-C انطباق پرسی نیست. مقطع

خواهد بود تا قطعه كار راحت از زير قالب P به اندازه 3 میلی متر بزرگتر از قطر O را از جدول زير تعیین می كنند. قطر N شیب

بیرون بیفتد.

ورق های فولادیدر هنگام طراحی ماتريس فواصل سوراخ های ماتريس كه برای تشكیل قطعه لازم است نبايد نسبت به لبه ی ماتريس و يكديگر

از محدوده ی خاصی تجاوز كند. در شكل زير نمای بالای ماتريس با سه نوع سوراخ نشان داده شده است. حداقل فاصله ی مجاز

نیز با توجه به ضخامت بدنه ی ماتريس و ضخامت ورق در جدول ديده می شود.

ورق های فولادیدر برخی از قالب ها كه حفره ی ماتريس آنها متقارن است ممكن است پس از تعمیر، ماتريس به طور غلط و برعكس حالت اولیه

بسته شود. در اين صورت به دلیل اين كه رعايت تقارن به طور كامل ممكن نیست، قالب در هنگام كار دچار مشكل خواهد شد.

برای جلوگیری از اين امر و نشان گذاری قالب، يكی از پین ها را در فاصله ای نزديك تر نسبت به پیچ مجاورش قرار می دهند. اين

مسئله در شكل زير نمايان است.

ورق های فولادیدر جايی كه انواع زيادی قطعه كار مورد نیاز باشد برای صرفه جويی در وقت و هزينه از اندازه های استاندارد ماتريس استفاده

می كنیم. برای سرعت كار می توان از فیكسچرهای سوراخ كاری استفاده كرد در اين صورت كار به راحتی بروی ماشین مته انجام

خواهد شد.

در این مقاله ورق های فولادی و ماتریس مورد بررسی قرار گرفت حال، اندازه استاندارد ماتريسهای كوچك و متوسط در جدول زير آمده است.

ورق های فولادی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119