آببندی قالب های TRIM شامل دو دسته مي شوند كه جداگانه توضيح داده خواهند شد.

الف : آببندي زير پرس توليدي و در حين توليد كه براي اينكار بهترين روش آن است كه محل آسيب ديده را با خشكه نرم جوشكاري كرده و بعد از سنگ كاري اوليه و صاف كردن محل جوش شده ، بوسيله يك قطعه و سوزن خط كش ، خط TRIM را در ناحيه آسيب ديده و جوش شده مشخص مي كنيم و سنگ كاري را نزديكي خط كشيده شده ادامه مي دهيم .سپس محل جوشكاري شده را بوسيله طرف مقابل كه سخت تر است مي تراشيم و لبه برش را ايجاد  مي كنيم .

سپس در زير لبه برش از فاصله 2-5mm به بعد ، اقدام به خالي كردن مي كنيم . پس از اتمام توليد ، محل آسيب ديده را بصورت اساسي و در زير پرس آببندي به روشي كه بعدا” گفته مي شود ، با جنس سخت جوشكاري كرده و آببندي مي نماييم .

آببندی قالب های TRIM توليدي آسيب ديده پس از توليد :

ابتدا محل آسيب ديده را چه سنبه و چه ماتريس ، پخ ( حدود5*8mm) زده و سپس با الكترود سخت جوشكاري كرده و بعد از جوشكاري اقدام به سنگ زدن مي كنيم تا يك سطح يكنواخت و عاري از مك و نيز كسري احتمالي ، به ما بدهد .

در صورتيكه مستر آسيب ديده باشد ، سطح آن را با پنل نيز آببندي مي نماييم سپس با قرار دادن لاتون در زير استپ قالب به اندازه اي كه محل ترميم شده روي سنبه يا ماتريس ، با طرف مقابل تماس پيدا نكند اقدام به جفت كردن قالب نموده بطوريكه كفشك آسيب ديده در پايين قرار گيرد تا در موقع سنگ كاري زير پرس دچار مشكل نشود و سپس آنرا به پرس آببندی قالب های TRIMمنتقل مي كنيم و براي بستن قالب به پرس ، فشار پرس را حداقل كرده تا به استپ ها و لاتون هاي زير آنها در موقع پايين آوردن پرس ، صدمه وارد نشود .

بعد از تنظيم قالب روي صفحه پرس و پايين آمدن صفحه پرس و جفت كردن آن با قالب ، ابتدا كفشك بالا را بسته و چندين مرتبه پرس را بالا و پايين كرده تا راهنماها آزادانه در بوش حركت كنند.

برای آببندی قالب های TRIM با جفت كردن قالب ، كفشك پايين را ثابت مي كنيم .بعد از بستن، قالب را از هم جدا كرده و اقدام به موم گذاري روي لبه آسيب ديده مي نماييم كه براي اينكار ابتدا مقدار كمي موم را با فشار روي لبه برش ترميم شده مي ماليم  تا به آن كاملا” بچسبد.

بعد مقداري موم را برداشته و با كف دست بصورت استوانه اي شكل در آورده و آن را روي لبه مرمت شده قرار مي دهيم  و با كمي فشار آن را تخت كرده و به موم ماليده مي شود زيرين مي چسبانيم .

سپس اقدام به زدن رنگ آببندی قالب های TRIM در لبه طرف مقابل كرده و بعد لاتونهايي با ضخامت يكسان و تعداد مساوي براي چهار گوشه قالب انتخاب مي كنيم بطوريكه لبه بالا با موم تماس پيدا كرده و روي آن خط بياندازد. بعد از اثر گذاري روي موم ، محدوده خط برش مشخص مي شود و اقدام به سنگ كاري زير خط برش مي كنيم تا نزديك خط برش  شويم.

اين كار را با كم كردن لاتونها به مقدار 0.5mm به ازاي هر دو تا سه بار بالا و پايين كردن پرس و خط اندازي جديد روي موم و سنگ كاري تا نفوذ كامل سنبه و ماتريس در هم ، ادامه مي دهيم .بعد از نفوذ دو لبه برش اقدام به داغ گيري و كلرنس مطلوب را بر اساس ضخامت ورق ايجاد مي كنيم .

كلرنس براي ورقهاي 0.8,0.6 همان حد داغ گيري و آزادانه حركت كردن سنبه و ماتريس مي باشد وبراي ضخامت بالا بايستي كلرنس را با فيلر بعد از هر بار سنگ زدن در اطراف قالب ، كنترل نماييم تا به حد مطلوب برساينم .

لازم به ذكر است كه پس از عمل نفوذ  و داغ گيري ، براي اطمينان از برش مطلوب ابتدا ورق كاغذ يا كاغذ A1 و يا ورق مصرفي را برش زده و پس از اطمينان از برش مطلوب اقدام به اتمام كار و پوليشكاري سطح لبه برش مي نماييم .

نكته مهم:

در سنگ كاري لبه TRIM و برش ، حالت عمود سنگ زدن و دقت قالبساز بسيار حايز اهميت مي باشد زيرا اگر نتواند عمود سنگ كاري كند ممكن است زير لبه برش را خالي كرده و تنها به صورت خالي يك لبه برش ايجاد نمايد كه با اولين تيز نمودن قالب شروع به پليسه كردن نمايد و نيز ممكن است با عدم دقت در حين كار ، به لبه برش آسيب برساند .مساله ديگر در قالبهاي برش ارتفاع سطح عمود زير لبه برش مي باشد كه در شركتهاي مختلف استانداردهاي مختلفي وجود دارد .

مثلا” شركت PCI فرانسه 10-15mm را توصيه نمودند در حالي كه گروه MESOD كره 3-5mm را ملاك عمل خود قرار مي دهد و از آن فاصله به بعد را بصورت مورب و با زاويه اي حدود 0.5 درجه خالي مي نمايند ولي مقدار زمان حدود 10mm مي تواند باشد زيرا در صورت زياد بودن به علت حركت لبه برنده روي سطح عمود ، به خاطر لقي پرس آسيب مي بيند و نيز در صورت كم بودن در اثر تيز كردن مداوم به سرعت زير كار خالي شده و قالب به پليسه مي كند .

در ضمن اگر سطح عمود زير لبه برش در قسمت ماتريس كه تكه تكه مي باشد سالم باشد ، مي توان با استفاده از گونيا كاري روي صفحه صافي و استوانه و رنگ آببندی قالب های TRIM قسمت جوش را تا حد امكان آببندي كرده و تنها براي تست به زير پرس برد.

گروه PCI فرانسه در هنگام آببندي لبه برش قالبهاي X9 روشي به شرح زير داشته اند:

این مورد در مواقعي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

ابتدا با سوزن خط كش از روي لبه برش مقابل محدوده لبه برش را مشخص نموده و بعد از كلفت كاري و نزديك شدن به خط مورد نظر ، قالب را جفت كرده و بر روي سطح برش مقابل رنگ آببندي زده و با حركت دادن تكه ماتريس مرمت شده در جاي خود و تماس آن با سنبه ، عمل آببندي را انجام مي دادند. واين كار را تا تماس كامل سطح ماتريس و سنبه و جارفتن پين ها ، به صورت آزاد ادامه مي دادند.

البته شايان ذكر است كه در پشت تكه هاي ماتريس ، استپ وجود نداشت و تنها با پين از حركت آنها جلوگيري مي كردند و براي آببندي ماتريس ، مورد استفاده قرار مي گرفت و براي آببندي سنبه و قطعات يك تكه ، بهترين روش ، روش فوق مي باشد.

سنبه و ماتريس پانچ
آيتم هاي رديف
D12 و D13  چك شيت

منبع

آببندی قالب های TRIM

آببندی قالب هاآببندی لبه برش قالبهاي X9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119