در بدنه خودروها تعداد زيادي سوراخ وجود دارد كه به منظورهاي مختلف تعبيه گرديده اند . اين سوراخها در اشكال و اندازه هاي مختلف مي باشند. كه توسط سنبه پانچ و ماتريس هاي پانچ موجود در قالبها ايجاد مي شوند كه دراين در بخش به طور كامل توضيح داده شده اند.

سنبه پانچسنبه پانچ:

تعريف: سنبه پانچ عبارت است از حجمي با مقطع معمولا” استوانه شكل ، كه در كفشك بالا نصب گرديده و سبب ايجاد سوراخ در قطعه مي گردد. و از قسمتهاي مختلف مانند نوك سنبه ، شعاع كاهش تنش ، بدنه اصلي و گل سنبه تشكيل شده است .

سنبه پانچعملكرد:

پس از پايين آمدن پرس و كفشك بالا ، ورقگير بوسيله نيروهاي اعمال شده از جانب فنر و يا لاستيك قطعه را در محل خود با نيروي زياد نگه داشته و پس از جمع شدن فنر و يا لاستيك سنبه به سطح ورق رسيده و با جمع شدن بيشتر آن سبب برش به شكل سنبه مورد نظر مي شود .

البته سنبه گيرها را بسته به نظر طراح و نوع قالب در كفشك بالا و يا پايين ، بر روي شيور يا بروي خود كفشك و يا حتي بر روي ورقگير نيز نصب مي كنند .

معمولا براي جلوگيري از دفرم شدن سوراخ ، عمليات مربوط به پانچ نمودن قطعه را در قالبهاي عملهاي آخر اعمال مي كنند تا از دفرمه شدن آن جلوگيري نمايند.

جنس سنبه ها از فولاد سخت شونده مي باشد كه پس از عمليات حرارتي سختي آن به 62HRC مي رسد.

قسمتهاي مختلف يك سنبه پانچ عبارتند از :

1-نوك سنبه:

به مقطعي كه شكل برش مورد نظر را ايجاد مي كند نوك سنبه مي گويند كه صافي سطح آن به صورت سه مثلث مي باشد .

2-شعاع كاهش تنش :

بعد از نوك سنبه كه معمولا” داراي قطر كمتري از بدنه سنبه مي باشد محل تقاطع دو قطر را بصورت يك R به هم متصل مي كنند تا از تمركز تنش در اين محل جلوگيري و مقاومت سنبه به نيروهاي وارده را افزايش دهد.

3-بدنه اصلي سنبه :

معمولا” قطر بيشتري نسبت به نوك سنبه دارد و اين بدنه كه در داخل سنبه گير قرار مي گيرد داراي صافي سطح سه مثلث مي باشد.

4-گل سنبه :

اين قسمت وظيفه تحمل نيروهاي  وارده به سنبه و انتقال آن به ضربه گير پشت سنبه گير را دارد .

نمودار سنبه پانچانواع :

سنبه ها را مي توان به چند طريق دسته بندي نمود .

سنبه ها در اندازه ها و شكل هاي گوناگوني ساخته مي شوند. كه داراي استاندارد خاصي مي باشند.

سنبه ها از نظر نحوه قرار گيري در سنبه گير داراي انواع ذيل مي باشند:

1BALL LOCK :

در اين نوع  كه اولين با رتوسط شركت ديتون طراحي گرديد ، يك شيار تقريبا” بيضي شكل روي بدنه سنبه پانچ در راستاي طول سنبه ايجاد مي شود و در سنبه گير اين نوع سنبه ها يك ساچمه فولادي سخت شونده كه در پشت آن فنري قرار دارد به داخل شيار رفته و باعث نگه داشتن سنبه مي گردد در اين مكانيزم به علت عدم نياز باز وبسته نمودن سنبه گير حهت كاهش زمان تعميرات اضطراري حين توليد و خارج توليد كمك بسيار مفيدي مي نمايد.

2- سنبه هاي داراي گل سنبه :

در اين نوع سنبه ها در انتهاي آنها يك پله با قطري بيشتر از بدنه اصلي سنبه مي باشد كه با توجه به اينكه دقيقا” به اندازه قطر و ضخامت اين پله در سنبه گير نيز تعبيه شده است مانع از حركت سنبه پانچ به عقب يا جلو در راستاي محور برش مي گردد

منبع

سنبه هاي داراي گل سنبه

گل سنبهماتريس هاي پانچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119