وسايل مورد نياز آببندی قالب های لبه برش :

1-وسايل مورد نياز آببندی قالب عبارت اند از: پرس جهت حركت سنبه و ماتريس به صورت عمودي كه مي تواند هم پرس آببندي و هم پرس توليدي باشد، اما پرس توليدي فقط در مواقع اضطراري و توليد توصيه مي شود ، چون دقت كمتري داشته و نيز باعث وقفه در توليد خواهد شد.

2-دستگاههاي سنگ بادي يا برقي كه معمولا” سنگ فيبري و فركانس هر دو لازم است.

3-رنگ آببندي .

4-لاتون در سايزهاي مختلف ضخامت جهت استپ گيري يكنواخت و نفوذ ملايم و كم كم سنبه و ماتريس .

5-موم ، كه اين بايستي در مقابل حرارت ناشي از سنگ كاري سريع ، تغيير فرم ندهد و آب نشود و نيز داراي چسبندگي زياد نباشد كه با طرف مقابل به هنگام بالا رفتن از روي كار ، جدا شود. موم مورد نظر خاكستري تيره بوده و بصورت مكعب مستطيل بسته بندي شده است و نبايستي آن را با خمير مدل گيري كه معمولا” در شركت وجود دارد ، اشتباه گرفت زيرا اين خمير سريع در مقابل حرارت تغيير فرم مي دهد و باعث ايجاد خطا و پايين آمدن دقت كار مي شود .

6-سوزن خط كش جهت انتقال لبه برش اصلي از روي مستر بر روي طرف مقابل جهت عمليات

خشن كاري و مشخص بودن محدوده برش .

7-ورق كاغذ آلومنيوم و يا ورق مصرفي قالب جهت تست لبه هاي برش .

روش هاي آببندی قالب هاي برش :

روش آنجام كار براي قالبهاي نو و در حال توليد ، تقريبا” متفاوت است كه هريك را جداگانه شرح مي دهيم .

آببندی قالب هاي برش (نو ) :

در صورتيكه ميل راهنما و بوش آن ثابت باشد ، پس از عمليات ماشينكاري و اجراي برنامه فرم و تريم دور آنها دو عدد جاي پين P.C.H بر روي سنبه يا مستر يا كفشك پايين كه قطعه در روي آن قرار مي گيرد ، تعريف مي كنند  كه با قرار دادن دو عدد پين در آنها و حركت عمودي قطعه عمل ما قبل كه داراي دو سوراخ با همان موقعيت در عمل قبل خورده است را بر روي كفشك پايين با استفاده از رنگ آببندي بطور كامل آببندي مي كنند ، بنحويكه تمامي قطعه بر روي لبه برش بنشيند و در زمان برش ، تغيير فرم در قطعه حاصل نشود و براي اطمينان از عدم حركت قطعه در زمان برش و تغيير شكل بعد از قالب و لبه برش يك قطعه داراي سوراخ P.C.H را با سوراخهاي روي سنبه بوسيله دو عدد پين تنظيم

كرده و پين ها را جدا مي كنيم و عمل برش را انجام مي دهيم .

 

در صورت آببندی قالب خوب و يكنواخت ، بايستي قطعه پس از برش در جاي خود ثابت مانده و لغزشي در سوراخهاي P.C.H و جاي آنها بر روي سنبه ايجاد شود .

سپس اقدام به پين زني كفشك پايين يا مستر و يا سنبه مي كنيم و سپس قطعات را سختكاري مي كنيم . بعد از جمع كردن مجدد سنبه ، قالب را جفت كرده و زير پرس آببندي اقدام به آببندي ماتريس مي نماييم .

در صورتيكه اضافه باشد ، با خط اندازي سنبه ( اثر گذاري با فشار كم ) روي آنها اضافه را سنگ زده تا سنبه و ماتريس در هم نفوذ كند و اگر بين سنبه و ماتريس به علت اشتباه يا عدم دقت در ماشينكاري كلرنس بيش از حد بود ، با جلو كشيدن خشكه و قطعه ماتريس آن را به حد مطلوب مي رسانيم و اين كار را براي تمام قطعات ماتريس انجام مي دهيم تا تمام ماتريس قالب با كلرنس مطلوب آببندي شود.

 

سپس با برش كاغذ و يا ورق A1 ( در مواردي نيز از خود ورق مصرفي قالب ) جهت تست آن استفاده مي كنيم و در صورت داشتن برش مطلوب ، ماتريس را پين زده و باز نموده و آبكاري مي نماييم و پس از آبكاري ماتريس ، مجددا” سنبه و ماتريس را جهت تست در زير پرس آببندي بسته و اگر در موقع آبكاري تغيير فرم در خشكه ها ايجاد شده باشد و در گيري بوجود بيايد ، آببندي نهايي را انجام مي دهيم .

در تمام مراحل آببندي زير پرس بايستي در چهارگوشه استپ قالب ، لاتونهاي مساوي گذاشته و با كم كردن و برداشتن لاتونها ، نفوذ سنبه و ماتريس را كنترل كرد. و كم كم در داخل هم نفوذ بدهيم تا از آسيب هاي احتمالي جلوگيري نماييم و نيز از رنگ آببندي جهت مشخص شدن بهتر موقعيت آببندي نيز استفاده مي كنيم در صورتيكه يكي از قطعات بوش و راهنما يا ميل راهنما متحرك باشد ، ابتدا مستر را پين زده و آبكاري مي كنيم

 

سپس از روي ماتريس 4 عددخشكه را كه در چهار گوشه قالب باشد انتخاب كرده بازنموده و در زير آنها لاتون مي گذاريم تا نسبت به بقيه در حد بالاتري قرار گيرد . سپس سنبه را بر اساس اين 4 خشكه در ماتريس نفوذ مي دهيم.

بعد قسمت متحرك كه ممكن است بوش يا راهنما باشد را با پيچ و پين ثابت بعد از ثابت نمودن قسمت متحرك ، بقيه مراحل مشابه توضيحات بالا به انجام مي رسانيم.

لازم به توضيح است كه در قالبهاي نو هميشه سنبه يا مستر را آبكاري كرده و ماتريس را خام آببندي مي نماييم تا در صورت اشتباهات احتمالي ، از صدمه ديدن سنبه جلوگيري به عمل بيايد و همچنين مي توان با اين كار قسمتهاي اضافي ماتريس را تراشيده و يا روي آنها خط TRIM را جهت سنگ كاري مشخص نمود.

منبع

آببندیآببندی لب برش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119