تئوري قالب برش

برش – اگر آن را به عنوان يك فرايند تولید بدون برادهبرداری در نظر بگیريم- قطع ورقهای فلزی با اعمال نیروی مكانیكی  توسط دو تیغه برنده تعريف میگردد. به فرايند برش توسط سنبه و ماتريس برش با قالب (Cutting Die)اطالق میگردد و به  قالب سنبه و ماتريسی كه عمل برش ورق را به شكلها و طرحهای مختلف انجام میدهد قالب برش گفته میشود. در يك قالب  برش پس از اين كه سنبه در ورق تغییر شكل پالستیك ايجاد نمود، به علت اينكه ماتريس يك حفره است و در حقیقت زير  سنبه خالی است و همچنین به علت وجود لقی بین سنبه و ماتريس، سنبه به داخل ورق نفوذ میكند و اين نفوذ آن قدر ادامه  میيابد كه ورق از هم گسسته میشود. فرايند برش در قالبهای برش بررسی شدهاست و مراحل آن تحت عنوان مبحث تئوری  برش تشريح میگردد. به شكل زير توجه نمايید

قالب برشتکنولوژی قالب سازی فصل اول: اصول تولید با قالب پرس صفحه:7

توضیح مراحل برش ورق در شكل باال:

لقی( ديده میشود. مقدار اين فاصله بسیار مهم است و  در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد

1 -در اين قسمت از شكل، لبه های برش قالب و فاصله ی مجاز c)

2 -نوار تغذيه بین لبه های برش با خط چین نشان داده شدهاست.

هنگامی كه نوار تغذيه بین دو لبه ی برنده فشرده  میگردد و مقدار فشار از استحكام نهايی ماده بیشتر شود در نوار شكست ايجاد میگردد و به دنبال آن برش انجام  میشود.

3 -سنبه، حركت رو به پايین را ادامه میدهد

و لبه های آن به مقدار A درون ماده نفوذ میكند. مقدار عمق نفوذ الزم برای  آغاز برش به جنس و ضخامت ورق بستگی دارد كه در ورقهای ترد كمتر از ورقهای نرم است. ماده در بخش B كشیده  میشود و كشش تا فراتر از حد االستیك ماده افزايش میيابد در نتیجه تغییر شكل پالستیك اتفاق می افتد. مقدار نفوذ  و كشش در هر دو طرف نوار تغذيه يكسان است.

4 -حركت پیوسته و رو به پايین

لبه های برش سنبه باعث ايجاد ترك در ماده میشود. صفحات شكست دقیقاً از لبه های  برنده آغاز میگردد.

5 -در ادامه حركت پیوسته ی سنبه، تركها رشد كرده از دو طرف به هم می رسند.

در اين جا اهمیت مقدار فاصله ی c مشخص میشود چرا كه اگر اين فاصله مناسب نباشد تركها به هم نمی رسد و يك ديوار برش نامطلوب در قطعهكار  ايجاد خواهد شد.

6 -با پیشروی بیشتر سنبه، قطعهكار از نوار جدا میشود.

جدايش زمانی اتفاق می افتد كه سنبه به میزان يك سوم ضخامت  نوار پیشروی كردهباشد.

7 -ادامه ی حركت سنبه باعث میشود

قطعهكار در حفره ی ماتريس پايین برود. به دلیل تنشهای فشاری ايجاد شده، قبل  از جدايش، قطعه به ديوارهای حفره میچسبد. به عبارت ديگر چون ماده در ناحیه در مرحله 3 فشرده شده بود اكنون مانند يك فنر فشرده عمل میكند. قطعه كار كه در حفره ماتريس محبوس شده است، تمايل به انبساط دارد اما ديواره های حفره قالب مانع از اين عمل میگردد. در سنبه، وضعیت برعكس است و نوار به دور سنبه جمع میشود و به سختی به آن میچسبد.

8 -اكنون سنبه كامالً از میان نوار گذشته است.

همچنین قطعه كار نیز كامالً در حفره ماتريس قرار گرفته است.

توجه شود كه ديواره برش خورده در قطعهكار و نوار، دارای سطوح مشابه اما معكوس يكديگر هستند. نوار تغذيه با فشاری برابر با فشار چسبیدگی قطعه كار به ديواره حفره ماتريس، دور سنبه میچسبد و برای جدا كردن آن به صفحه جدا كننده يا ورق گیر احتیاج می باشد.

تکنولوژی قالب سازی فصل اول: اصول تولید با قالب پرس صفحه

قالب برشمنبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119