فرايندهای ساخت و تولید قطعات صنعتی به دو گروه با براده برداری و بدون براده برداری تقسیم میگردند. تولید قطعات با قالب پرس از جمله قديمیترين روشهای تولید بدون براده برداری است. در اين روش بطور كلی حفرهای به شكل قطعهای كه قرار  است تولید شود ايجاد میگردد و سپس ماده خام به صورتهای مختلف مانند تزريق ماده در حفره يا فشردن آن در حفره درون  قالب شكل میگیرد.

تولید قطعات با قالب پرسقالب جزء ابزارهای دقیق به حساب میآيد و استفاده از آن در تولید دارای مزايای زير است:

1 -صرفهجويی در مصرف مواد خام

2 -امكان تولید انبوه قطعات

3 -پايین بودن بهای تمام شده قطعات تولید شده

4 -يكنواخت بودن قطعات تولید شده و باال بودن قابلیت تعويض آنها

يكی از مهمترين گروه فرايندهای بدون براده برداری، شكل دهی فلزات است كه تولید قطعات با قالب پرس  و قالبهای فورجینگ يا آهنگری در اين دسته از روش های تولید بدون براده برداری قرار میگیرند. قالبها را از جنبه های مختلف میتوان دسته بندی كرد اما بر  اساس جنس قطعه كار تولید شده، قالب ها به انواع فلزی، پالستیك، الستیك، شیشه و فايبرگالس تقسیم می شوند.

از جمله قالبهای فلزی میتوان به اين موارد اشاره نمود:

1)Stamping Die( پرس قالبهای-

2 -قالبهای دایكست )ريختهگری تحت فشار= Cast Die)

3 -قالبهای فورجینگ )آهنگری= Forging)

4 -قالبهای اكستروژن )حديدهكاری= Extrusion .)

يكی از صنايعی كه در حال حاضر به وفور از قطعات تولید شده توسط قالب های فلزی استفاده میكند صنعت خودروسازی است.  صنايع ديگر نظیر تأسیسات، نفت، حمل و نقل و … را نیز می توان از مصرف كنندگان اين قالب ها دانست.  قالب های پرس يا سنبه و ماتريس از جمله قالب های فلزی هستند كه توسط آنها ورق های فلزی شكل داده می شوند. اين قالب ها به سه گروه زير تقسیم میشوند:

1 -قالبهای پرس برش )Die Cutting)

2 -قالبهای پرس فرم )Die Forming)

3 -قالبهای پرس كشش عمیق (Die Drawing Deep(

تکنولوژی قالب سازی فصل اول: اصول تولید قطعات با قالب پرس صفحه:2

اساس تولید در اين قالب ها، شكل دهی ورق های فلزی در اثر اعمال فشار به آن بین يك میله و حفره فرمدار است. به میله، پانچ )Punch )يا سنبه و به حفره، ماتريس يا قالب )Die )می گويند. عموماً سنبه به بخش متحرك يك ماشین پرس بسته می شود و  ماتريس دقیقاً زير آن و روی میز پرس محكم می گردد. ورق بروی ماتريس قرار داده می شود و با حركت پرس، سنبه به سمت  ماتريس می آيد و برای وارد شدن به ماتريس ورق را در سر راه خود برش يا شكل می دهد. هنگامی كه سنبه به ورق می رسد آن  قدر به آن نیرو وارد می كند تا نیروی اعمالی از استحكام تسلیم ورق نیز فراتر رود و در نتیجه ورق در مقابل سنبه تسلیم شده به  صورت پالستیك تغییر شكل می دهد. بديهی است كه بايد بین سنبه و ماتريس لقی وجود داشته باشد تا ورق به درون ماتريس  جاری گردد

منبع

تولید قطعات با قالب پرس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119