نكته بسيار مهم ديگري كه طراح بايد در نظر بگيرد عدم اعمال نيروي جانبي به صفحات سايشی مي باشد. بدين معني كه  در حين طراحي قالب بايد كليه نيروهاي وارده به سطوح با يكديگر قرينه باشند ، در غير اينصورت از هر جنس و هر مقدار سختي استفاده شود به كرات شاهد خرابي سطوح و صفحات سایشی خواهيم بود .همچنين يكي از نكات مهم  در انتخاب صفحات سايشی مقدار مجاز PV (اندازه حركت جدول 1 ) مي باشد كه اين مقدار در صفحات از جنس فسفر برنز بيشتر از جنس فولاد سخت شده مي باشد

جدول 1 فاكتورهاي مهمي را كه در هنگام انتخاب  صفحات سايشی توسط طراح قالب و همچنين مقايسه جنس هاي مختلف به كار رفته برا ي ساخت صفحات سايشی را براي شركت SANKYO را نشان مي دهد.

جدول 1

از جمله مسائلي كه بايد در هنگام بازرسي دوره اي قالب مد نظر گرفت كنترل و تنظيم صفحات سایشی با استفاده از رنگ آببندي و فلير مي باشد كه ميزان لقي بين دو صفحه و نيز مقدار تماس دو سطح را نشان مي دهد كه بايستي حداقل 3/2 سر و سطح با يكديگر تماس داشته باشند.

مقدار لقي مجاز در سطوح سايشي 0.05 بوده كه بوسيله فيلر از راه سوراخ هايي كه در حين طراحي در كفشك قالب در نظر مي گيرند انجام مي شود.

در موارديكه به هر عنوان در قالب با توجه به شكل قطعه، نيروي جانبي وجود داشته باشد، طبق استاندارد سفارش شده ،كه از هر دو صفحه  سايشي مقابل يكديگر استفاده شود . كه در اين حالت حتما” يكي نسبت به ديگري از مقاومت كمتري بايد برخوردار باشد.

سطوح مقابل صفحات سایشی بايستي كاملا” هم عرض در نظر گرفته شود. در حين انجام مراحل تغييرات در قالب بايد توجه داشت كه ذرات ناشي ازبراده برداري حتما” قبل از توليد از سطوح سايشي برطرف شوند زيرا مهمترين عامل خش دار سطوح سايشی وجود ذرات مابين سطوح مي باشد .

در حين تنظيم صفحات حتي المقدور بايد سعي شود كه از لاتون بيشتر از يك ميليمتر استفاده نشود در غير اينصورت بايستي صفحه را تعويض نمود و توصيه مي گردد كه لاتون توسط پيچ بطور جداگانه به محل نشيمن صفحه محكم گردد.

 A1 : شناسايي، تحليل و اصلاح عيوب صفحات سایشی :

مهمترين عيوبي كه مي توان براي صفحات سايشی ذكر كرد عبارتند از :

1-شل بودن پيچ هاي اتصال صفحات سایشی :

وجود نيروهاي جانبي و ضربات شديد پرس بعضا” باعث شل شدن صفحات سايشي و در نتيجه بهم خوردن لقي مجاز بين سطوح سایشی مي گردد.

لذا ضروري است تا در هر بازديد دوره اي كليه صفحات سایشی آچاركشي شده و پس از اطمينان از محكم بودن آنها و جمع كردن قالب با استفاده از فيلر، لقي مجاز  بين سطوح كنترل گردد تا در صورت مغايرت اقدام به شيم گذاري و اصلاح  صورت پذيرد.

1-شل بودن پيچ هاي اتصالصفحات سایشی :

سایشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119