نقش صنعت قالبسازی در دوران پسا برجام

بررســی فرصتهــا و چالشــهای پســا برجــام را میتــوان از زوایــا و دیدگاههــای مختلــف مــد نظــر قــرارداد. درایــن نوشــتار بــه تاثیــر پســا برجــام برتولیــد داخلــی  و وضعیــت صنعــت مــی پردازیــم. هــای امریــکای پــس از بازگشــت تحریم جهانخــوار، برخــی شــرکت های بیــن المللــی از بــازار ایــران خــارج شــده یــا قراردادهــای خــود بــا صنایــع کشــورمان را لغــو یــا بــه  تعلیــق در  انــد. ایــن شــرکت ها درهشــت صنعــت عمــده آورده ایــران از جملــه نفــت، حمــل ونقــل، خــودرو، بانــک و بیمــه، بــرق، هواپیمایــی، معــدن و فلــزات انــد.

 

صنعــت نفــت فنــاوری ارتباطــات فعــال بوده بالاتریــن ســهم و صنایــع حمــل و نقــل و خــودرو در رتبــه هــای دوم و ســوم قراردارنــد. ایــن صنایــع جــزو صنایــع زیــر ســاختی هــر کشــور مــی باشــد. پــس مدیریــت بحــران و دفــع ضربــه از هرکــدام ایــن صنایع امــری واجــب در جهــت پیشــرفت کشــور بحســاب مــی آیــد. در ایــن زمــان اســت کــه بحــث ضــرورت حمایــت و قــدرت بخشــی بــه تولیــد کننــدگان داخلــی در ســاختاری کلــی و پــر اهمیــت شــکل مــی گیرد.بــرای داشــتن تولیــد انبــوه و مســتمر بــه قالــب و صنعــت قالــب ســازی احتیــاج مــی باشــد.

تحقیــق و پژوهــش هــای صــورت گرفتــه درخصــوص وضعیــت اقتصــادی کشــورمان حــاوی نکاتــی قابــل تامــل اســت. بعنــوان نمونــه خودروســازی یکــی از صنایــع مهــم کشــور( بــه دلیــل داشــتن صنایــع مختلــف در زیــر مجموعــه خــود) همــواره دراشــتغال زایــی نقــش بســزایی دارد کــه  هنوزپــس از ســالها تولیــد، شــرایط توســعه مبتنــی بــر صــادرات خــودرو فراهــم نشــده اســت. کشــور عزیزمــان ایــران بیــش از اجــرای دوره تحریــم هــای آمریــکا روزهــای ســخت تــری را در حــوزه اقتصــاد تجربــه کــرده و از هرکــدام ازایــن تجربــه هــا ســر بلنــد بیــرون آمــده اســت . اطلاعــات و آمــار ارائــه شــده دربــاره ســایر صنایــع و واحدهــای تولیــدی و اقتصــادی نشــانگر آن اســت کــه صنایــع مختلــف نیازمنــد حمایــت، راهنمایــی و بازســازی میباشــد. بنظــر میآیــد بازتعریــف و تعییــن نقــش و حــدود هــر صنعــت در شــرایط کنونــی امــری ضــروری و حیاتــی اســت.

نقش صنعت قالبسازی در دوران پسا برجامقالبسازی صنعتی استراتژیک

  برای ساخت و تولید کشور پیشــرفت صنایــع کشــور

مســتلزم نگــرش نویــن و تقویــت و حمایــت از صنعــت قالــب ســازی اســت.

گام اول میبایســت مدیــران و تصمصیــم گیرنــدگان اقتصــادی بــه اهمیــت زیرســاختی و اســتراتژیک بــودن قالبســازی پــی بــرده و آن را در تصمیــم گیــری هــا مــد نظــر قــرار دهنــد.        قبــل ازبیــان  ایــن گــزاره کــه هــر واحــد اقتصــادی جهــت عقــب نمانــدن از قافلــه رشــد، توســعه و رقابــت بایــد همپــای علــم و دانــش روز دنیــا حرکت کنــد، بایــد از تردیــد رهــا شــد و بــه خــود بــاوری رســید.

کارى زدرون جان تو میباید

کزعاریه ها تورا درى نگشاید

 

شــرایط پســا فرجــام فرصــت مناســبی جهــت رشــد و پیشــرفت صنایــع داخلــی اســت و یکــی از زیرســاختای مهــم و ضــروری جهــت تکمیــل فراینــد تامیــن تولیــد و ســودآوری، اســتفاده هوشــمندانه از صنعــت قالبســازی اســت . همچنیــن صنعــت قالبســازی بعنــوان ابــزار دقیــق در تولیــد دارای مزیت هــای بیشــمار منجملــه صرفــه جویــی در مصــرف مــواد خــام، صرفــه جویــی در هزینــه و امــکان تولید

انبــوه قطعــات در صنعــت مــی باشــد. بنابرایــن رشــد و بالندگــی ســایر صنایــع در گــرو توجــه و پیشــرفت صنعــت قالبســازی اســت. بــه بیــان دیگــر  پــس از خــروج شــرکتهای بیــن الملــی از بازارهــای کشــور، بــرای حفــظ وادامــه فعالیــت صنایــع و اتــکا بــه تولیــد داخلــی، حمایــت از صنعــت قالبســازی امــری اجنتــاب ناپذیــر اســت. چــرا کــه بــی شــک همــه تولیــدات نیازمنــد صنعــت قالبســازی هســتند. اگــر بگوییــم قالــب ســازی مــادر صنعــت هــا اســت بــاز حــق مطلــب را ادا نکــرد ه ایــم. نــگاه واقــع بینانــه و کلیشــه ای و قالبــی ندیــدن مــا را بــر آن مــی دارد تــااز صنعــت پویــا قالــب ســازی حمایــت کنیــم

جامعه صنفی قالبسازان ایران

و تصمیم گیرندگان اقتصادی

جامعــه صنفــی قالبســازان ایــران بــا ســه دهــه قدمــت، تــلاش و همــت جمعــی از اعضــا و بیانگــذاران در زمینــه اتقــاء ایــن صنعــت و تعامــل بــا مســئولین مرتبــط، نقــش بــارزی در رشــد و شــکوفایی صنعــت کشــور رقــم میزنــد. ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن جامعــه صنفی قالبســازان ایــران و مســئولین صنعــت و درک متقابــل و تبــادل نظــر، موجــب چشــم انــداز مشــترک و تعییــن نقــش و ســهم هریــک در رشــد و شــکوفایی ایــن صنعــت مــی گــردد. ســوال اساســی در شــرایط کنونــی ایــن اســت کــه مدیــران موثردرتصمیــم گیــری صنایــع چقــدر بــه ضــرورت و اهمیــت صنعــت قالبســازی آشــنا هســتند؟ همچنیــن اعضــا  جامعــه صنفــی قالبســازان ایــران چقــدر در شناســاندن ایــن امــر بــه مســئولین و صاحبــان  صنایــع موفــق عمــل کــرده انــد؟

دست در دست هم دهیم

به مهر میهن خویش را کنیم آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119