به D در شكل روبرو روش كلی نشان دادن سنبه برای يك سوراخ ديده می شود. قطر به منظور جلوگیری از خمش يا C بزرگتر است و قوس مخروطی B مراتب از قطر سوراخ شكستن سنبه بر اثر ضربه ی پرس در نظر گرفته شده است. در اين شكل، طراحی سنبه همراه سنبه گیر و كفشك بالا مشاهده می گردد. در برخی از سنبه های با مقطع غیر مدور، برای جلوگیری از چرخش سنبه می توان از خار استفاده كرد و يا می توان بدنه ی سنبه را غیر استوانه ای و چهار گوش يا راست گوشه ساخت )شكل زير(.

طراحی سنبهطراحی سنبه

به منظور متصل طراحی سنبه به كفشك بالا می توان آن را به شكل روبرو ساخت كه با پیچ و پین به كفشك بالا وصل می شود.

لازم به تذكر است كه فقط قسمت برنده ی سنبه را عملیات حرارتی و سخت كاری می كنند و صفحه ی بالايی آن بايد حالت نرمی خويش را برای تنظیم دقیق سنبه با پیچ و پین كفشك دارا باشد. ابعادی كه معمولاً در سنبه های سوراخ زنی متوسط 16 میلی متر )B( 41 میلی متر و ارتفاع فلانج )A( به كار می رود عبارتند از: ارتفاع سنبه باشد در غیر اين صورت سنبه در محل )C( 1 برابر قطر سنبه / نبايد كمتر از 5 B است. اندازه خود استقرار خوبی نخواهد داشت. طول سنبه بايد طوری انتخاب شود كه هنگام كار در قالب دچار خمش و كمانش نگردد. مبحث خمش و كمانش در درس مقاومت مصالح تشريح و در آن جا اثبات می گردد كه رابطه بیشترين مقدار خمش برای تیر يك سر گیردار عبارت است از:

طراحی سنبهطراحی سنبه

ممان سطحی )جدول I ،) مدول الاستیسیته جنس سنبه )جدول صفحه بعد( بر حسب گیگا پاسكال )گیگا نیوتن بر متر مربع E

نیرويی برش بر حسب نیوتن F خمش مجاز كه برای سنبه حدود 3 درصد لقی قالب بر حسب میلی متر است و δ ،)

در حقیقت بیشترين مقدار مجاز طول سنبه بر حسب میلی متر است كه در اثر اعمال نیرو دچار خمش نخواهد L . فرض می شود گرديد.

توجه: نیروهای جانبی قالب مدنظر قرار نگرفته است.

Gpa مقدار تقريبی مدول الاستیسیته مواد جامد گوناگون بر حسب

طراحی سنبهطراحی سنبه

طراحی سنبه

طراحی سنبه گير

سنبه گیر صفحه ای است كه پاشنه يا فِلَنج سنبه در آن جای می گیرد و توسط پیچ و پین سنبه را ثابت و محكم نگاه می دارد.

نكات زير در طراحی سنبه گیر اهمیت دارد:

الف-برای حفظ و نگاه داری مناسب سنبه، ضخامت كافی داشته باشد. (برای اطلاع از سنبه پانچ کلیک کنید)

ب-برای مقابله با نیروی ايجاد شده هنگام عملكرد قالب تعداد پیچ كافی داشته باشد.

سنبه گیر هايی كه فقط يك سنبه را در خود جای می دهند به شكل مربع و با ضخامت كافی ساخته می شوند. دو پیچ و دو پین

)B( 1/5 برابر قطر مقطع پیچ )A( آنها را به كفشك بالا اتصال می دهد. حداقل فاصله ی لبه صفحه ی سنبه گیر از مركز پیچ ها

است.

ابعاد

طراحی سنبهابعاد پیشنهادی برای سنبه گیر در شكل زير ديده می شود.

 

منبع

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    09124516119