قالبسازی، گامــی به پــس گامــی بــه پیش

جامعه قالبسازان

نقــش قالبســازی در شــاخه تولیــد محصــول، نقشــی اساســی، مهــم و حســاس اســت. دســت اندرکاران ایــن حرفــه، نیــاز بــه تخصــص، مهــارت و تجربــه مناســب و مقتضــی بــا شــاخه کاری انتخابــی خــود دارنــد تــا جواب گــوی بــازار و نیــاز مراجعه کننده هــای خــود باشــند.

فــردی کــه ایــن حرفــه را انتخــاب می کنــد، کمــی بــا همــکاران صنــف صنعتــی خــود  کار قالبســازی متفــاوت می باشــد. معمــولا را بــا حرفه هــای هنــری نیــز می تــوان مقایســه  نمــود. بــرای قالبســاز نتیجــه و حاصــل کار، از اهمیــت بســیار بالایــی برخــوردار اســت و نســبت بــه محصــول کارش کــه همــان قالــب اســت، حساســیت ویــژه ای قائــل اســت. زیــرا حاصــل کار قالبســاز، از لحظــه تحویــل بــه ســفارش دهنــده، کار خــود را شــروع می کنــد و مثــل یــک قلــب تپنــده، بایســتی در واحــد تولیــدی خود نمایــی نمــوده و شــرایط فعالیــت و حفــظ زنجیــره کاری بــه هــم پیوســته ای را، راهبــری و تــداوم بخشــد. لــذا ســازندگان قالــب، همــواره نســبت بــه ســاخته دســت خــود، هماننــد یــک مجسمه ســاز یــا نقــاش، ارتباطــی خــاص برقــرار می کننــد و ایــن بــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ فیزیکــی و روحــی فــرد اســت کــه مدتــی را به طــور شــبانه روز بــا تفکــر، چالــش، خلاقیــت و صبــر بــه نتیجــه می رســاند و ایــن نــه تنهــا در حیطــه کاری  بــه گونــه ای در مســیر او، بلکــه اساســا زندگــی شــخصی اش، فرهنگ ســازی نمــوده و باعــث خلــق رفتارهایــی پســندیده و منطقــی می گــردد و ایــن شــاخص ها در روابــط اجتماعــی و روزمــره او بــا دیگــران بــه خوبــی لمــس می گــردد.

 

دانشــجویان و طالبــان ایــن حرفــه، قبــل از انتخــاب و طــی طریــق، بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه در کنــار مهارت هــای تخصصــی و علمــی کــه از راه تحصیــل و آمــوزش حاصــل می گــردد،  مــوارد دیگــری نیــز بایســتی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و محــک زده شــوند تــا حاصــل کار دارای تــداوم و رضایــت طرفیــن قرار گیــرد.

از جملــه ایــن توانایی هــا میتــوان بــه: احســاس مســئولیت بــالا، صبــر و حوصلــه، خلاقیــت و نــو آوری، اعتمــاد بــه نفــس، انگیــز، توانایــی در مدیریــت بحــران، توانایــی در پذیــرش انتقــاد و نظــرات، حــس همراهــی و حمایــت، و در نهایــت  ظرفیــت و توانایــی در ایجــاد یــک پــل ارتباطــی بیــن هیــچ و همــه چیــز، را در خــود ایجــاد نمــوده و ســپس “بلــه ” را بــا صــدای بلنــد اعــلام نمایــد.

قالــب در واقــع ابــزاری اســت کــه از حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن به دلیــل پیچیدگــی پروســه ســاخت و مونتــاژ آن می باشــد. البتــه در ایــن میــان ماننــد دیگــر مــوارد صنعــت، می تــوان قالبســازی را هــم در درجــات مختلــف طبقه بنــدی نمــود. امــا اگــر نخواهیــم موضــوع را زیــاد پیچیــده کنیــم طــوری کــه علاقمندان بــه ایــن رشــته را بــه چالــش کشــیده و بزرگ نمایــی نماییــم، می تــوان قالبســازی را بــه ســه دســته: ســاده، متوســط و پیچیــده تقســیم بندی نمــود.

معیــار ســادگی یــا پیچیدگــی قالــب، منــوط بــه فرآینــد ســاخت، ابــزار آلات مــورد نیــاز، ماشــین آلات مــورد اســتفاده، نــوع تخصــص یــا مهــارت مــورد نیــاز پرســنل آن مجموعــه کاری، هزینــه اولیــه و جــاری تــا پایــان پــروژه و در نهایــت مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای ســاخت و اجــرای موضــوع می باشــد.

لازم بــه ذکــر اســت کــه بــرای تاســیس، اداره و از همــه مهم تــر دوام یــک مجموعــه ســود آور قالبســازی، در کنار انتخــاب مناســب ماشــین آلات، تجهیــزات، موقعیــت و نــوع تخصــص مــورد نیــاز پرســنل، توجــه بــه ایــن نکتــه کلیــدی  اســت کــه اساســا از مجموعــه کاری خــود چــه توقــع و خروجــی انتظــار مــی رود، کــه متاســفانه اکثــر قالبســاز ها بــدون توجــه بــه توانایــی موسســان ظرفیت هــای خــود، کــه معمــولا ایــن نــوع کارگاه هــا می باشــند، اقــدام بــه دریافــت پروژه هــای ناســازگار بــا مجموعــه کاری خــود نمــوده و نــه تنهــا بــرای خــود، بلکــه بــرای دیگــر همــکاران نیــز ایجــاد دردســر می نماینــد. البتــه نمی تــوان  شــرایط  و اوضــاع نابســامان صنایــع داخلــی کــه بســیار جــای بحــث و بررســی دارد را در ایــن امــر نادیــده گرفــت. اکثــر قالبســاز ها درراســتای زنــده نــگاه داشــتن مجموعــه ای کــه بــرای آن تــلاش بســیاری نمــوده و از جــان مایــع گذاشــته اند، اقــدام بــه ارائــه خدمــات جنبــی مربــوط و غیــر مربــوط بــه حرفــه تخصصــی خــود نمــوده تــا آب باریکــه ای ایجــاد نمــوده و مخــارج کارگاه هــای خــود را جبــران نماینــد، کــه در آن صــورت نیــز موانــع بســیاری در ســر راه آن هــا ســبز شــده و مزاحمت هــای دیگــری را متحمــل می شــوند.

 

بــه هرحــال، احســاس می شــود کــه همــه عوامــل دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا ایــن جامعــه کاری را بــه ســمتی ســوق دهنــد کــه کارهایــی غیــر از قالبســازی را اختیــار نمــوده و تــا آخــر عمــر بــه خوشــی زندگــی کننــد، شــاید هــم همــه این هــا بــه نفــع صنــف قالبســاز باشــد، در دراز مــدت بــه نفــع جامعــه امــا مســلما تولیــدی مــا نیســت. امــا بــرای نســل آینــده جامعه قالبسازان کشــور، بایــد راهکار هایــی طراحــی و ارائــه گــردد، کــه ایــن میســر نمی شــود مگــر بــا اجتمــاع و هم فکــری مراجــع صاحــب نظــر و اســتخوان خــرد کرده ها،کــه ارزش نظــرات و تجربه هــای آن هــا غیر قابــل انــکار اســت. توانایی هــای بالقــوه و بالفعــل جامعــه صنــف قالبســازان ایــران، بــا توجــه بــه مشــکلات پیــش رو، غیرقابــل انــکار می باشــد و تــداوم و تحمــل ایــن موانــع را فقــط بایســتی از تــک تــک اعضــای آن جویــا شــد، کــه هرکــدام منطــق خــاص خودشــان را ارائــه خواهنــد کــرد، کــه صــد البتــه در هــر کــدام نکتــه هایــی بســیار کلیــدی و حیاتــی نهفتــه تــا شــاید ســببی در احیــا و رشــد ایــن صنعــت غنــی، قــوی، لطیــف، خــلاق، منظــم، ســازنده و دارای روح ســازندگی و فرهنگ ســاز گــردد.

 

بــرای شــناخت و بررســی ایــن شــاخه ارزشــمند صنعــت کشــور، نیــازی بــه شــاخص های خیلــی پیچیــده و محاســباتی نیســت. اکثــر قریــب بــه اتفــاق متخصصین ایــن حرفــه، بارهــا شــاهد برانگیختــه شــدن تعجــب ســازندگان خارجــی و مقایســه آن هــا در مــورد محصــول ارائــه شــده همکارانمــان در نمایشــگاه ها یــا مجموعــه هــای تولیــدی، بــوده انــد، و ایــن جملــه معــروف : « اونــم بــا ایــن امکانــات» را بارهــا شــنیده ایم. آیــا وقــت آن نشــده کــه بــه جــای «ســمینار هــا « بــه ســراغ «ســمینارهای پــر محتــوا رفتــه و از نظــرات و پیشــنهاد های پیشکســوتان ایــن صنــف بهــره ببریــم؟

آیــا وقــت آن نشــده کــه کلاهمــان را قاضی کــرده و بــه جــای مقابلــه و جبهه گیــری در مقابــل همــکاران عزیــز و دوســت داشــتی، بــه تبــادل نظــر و هم فکــری در راســتای احیــاء و بازســازی کشــتی ســازندگی قدمــی برداریــم؟

آیــا وقــت آن نشــده کــه از متولــی ایــن صنــف کــه جامعه قالبسازان ایــران اســت، توقــع بیشــتری را طلــب کنیــم، که همیشــه نیــاز و طلــب کــردن باعــث دگرگونــی و پیشــرفت علــم یــا صنعــت گردیــده اســت.

جامعه قالبسازان

سعید حیرانی

کارشناس ساخت قالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119