انواع پرس، ماشینی است كه انرژی و نیروی بزرگی را برای جداسازی، شكل دادن و اتصال قطعات فراهم میكند. نیروی پرس و دقت راهنماهای آن عوامل تعیین كننده در انتخاب پرسها هستند. نیروی الزام برای انجام كار، به روش مكانیكی، هیدرولیكی يا با  تبديل انرژی جنبشی به انرژی شكل دهی تأمین می شود. به اين ترتیب پرسها در سه گروه زير تقسم بندی میگردد

انواع پرسانواع پرس

پرسهاي وابسته به مسير مکانيکي:

انواع پرس های لنگ، میل لنگی، گوه ای و زانويی از اين گروه هستند. تأمین نیروی اين  پرسها به ساختمان طراحی آنها بستگی دارد.

پرسهاي وابسته به نيرو هيدروليکي:

نیروی خود را از روغن يا هوای فشرده در حال حركت به دست می آورند و توانايی  آنها به توان پمپ و سطح پیستون بستگی دارد.

پرسهاي وابسته به انرژي:

از قديمیترين انواع پرسها به شمار میروند كه در آنها انرژی حاصل از سقوط يك چكش يا دوران  يك جسم )پرس اصطكاكی( مورد استفاده قرار میگیرد. بیشتر پرسها نیروی خود را از روش مكانیكی يا هیدرولیكی بدست می  آورند )پرسهای نیوماتیكی به علت نیروی پرس كم، كاربرد زيادی ندارند

تکنولوژی قالب سازی فصل اول: اصول تولید با قالب پرس صفحه

3 1-3 –انواع پرس ها

الف( پرس هاي وابسته به مسير

1-پرس لنگ

در پرسهای لنگ، محور محرك توسط موتور و از طريق يك چرخ لنگر توسط كالچ به حركت در میآيد كه دارای

تجهیزات ترمز است. مقدار كورس پرس لنگ از يك مقدار حداقل تا يك مقدار حداكثر به صورت غیر پلهای قابل

تنظیم است.

لنگ2-پرس ميل لنگي

حركت سینه پرس توسط يك محرك میل لنگی تأمین میشود. اين حركت از میل لنگ دوار از طريق يك دسته شاتون قوی به

سینه پرس منتقل میگردد. مقدار كورس قابل تنظیم نیست اما می توان سینه پرس را توسط يك میل پیچ ساچمه ای تنظیم كرد

شكل زير

قديمیترين انواع پرسها 3-پرس زانويي

سیستم كار پرس زانويی در شكل زير ديده میشود. اين پرس برای كارهای ضرب و ظريف مناسب میباشد چرا كه نیروی پرس در آنها به طور آهسته تا بیشترين مقدار افزايش میيابد.

پیچتکنولوژی قالب سازی فصل اول: اصول تولید با قالب پرس صفحه

4-پرس پيچي

در تولید قطعات سرد و گرم كار و كارهای ضرب به كار میرود. پس از آزاد كردن پرس، پیچ چند راهه ای توسط يك صفحه اصطكاكی به چرخش در می آيد. به اين ترتیب پیچ، درون مهره ثابت پايه پرس دوران می كند و سینه پرس را به همراه بخش بااليی ابزار، سريع به سمت پايین می راند. حركت برگشت سینه پرس به وسیله صفحه اصطكاكی دوم حاصل میشود و به آن

سیستم محرك اصطكاكی گفته میشود

پرس پیچیب(پرس هاي هيدروليکي

در انواع پرس های هیدرولیكی پیستون پرس از طريق يك میله پیستون قوی مستقیماً با سینه پرس مرتبط است. موقع روشن شدن پرس يك پمپ فشار قوی، روغن هیدرولیك را از طريق يك شیر فرمان به درون محفظه سیلندر هدايت نموده پیستون را حركت میدهد و نیروی بزرگی تولید میشود. حركت كاری میتواند عمودی يا افقی باشد و نیروی پیستون يا سرعت آن متناسب با كار، قابل تنظیم است. كورس سینه پرس به وسیله شیرهای فرمان در هر نقطه دلخواه از كورس كلی محدود میشود. اين پرسها به علت نیروی بسیار زيادی كه تولید می كنند به عنوان پرسهای آهنگری و همچنین به علت يكسان بودن نیروی پرس در طول كورس، برای كشش عمیق نیز استفاده میشوند.

قاب پرس1-3-1 –طرز كار انواع پرس ها

در مراحل برش و شكلدهی غالباً بايد حركات متوالی و متناسب با هم به مرحله اجرا درآيند بنابراين پرسها به صورت يك كاره  يا دو كاره ساخته میشوند. پرسهای يك كاره يك سینه پرس دارند كه در آن سنبه با بخش بااليی قالب محكم میشود. هر دو  يك حركت باال رونده و پايین رونده را انجام میدهند. پرسهای دو كاره دو حركت مستقل سینه پرس را انجام میدهند. اگر اين  پرسها برای كارهای كششی استفاده شوند ورق گیر به سینه خارجی بسته میشود و سینه اصلی داخلی حامل سنبه كشش  میباشد. سینه پرس نصب شده در میز پرس نیز میتواند دومین حركت را انجام دهد. اين حركت برای سوراخ كردن قطعات

 اصول تولید با قالب پرس صفحه:5

كششی كه قبالً شكل داده شدهاست يا برای يك حركت كششی متقابل الزم به كار میرود. با اين روش در زمان و نیروی كار  صرفه جويی میشود. پرسهای چند كاره میتوانند حركات مختلف سینه پرس را همزمان يا يكی پس از ديگری اجرا كنند اين  پرسها برای اين منظور سیستمهای محرك مختلف يا هم نوعی را به كار میبرند

منبع

انواع پرسها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119