صنعت پرسکاری

ابزارهای واسط

ابزار واسط آن دسته از ابزارها هستند که حرکت های مکانیکی را از دست ابزارهای پولیش به ابزارهای ساینده منتقل می نمایند. ... ادامه مطلب
قالب های اتوماسیون

سنگ زنی

مزایای سنگ سنترلس با پیدایش ماشین سنگ سنترلس ، این امکان در صنعت و فراهم شد که قطعات مدور با فرم های ... ادامه مطلب

      09124516119