صنعت قالبهای فلزی و تحولی به نام فنرهای گازی

مزایای فنر گازی در قالبهای کشش و فرم در شــرایطی کــه از دیربــاز بــروی پــرس هــای هیدرولیـک و مکانیـک سیسـتم جـاری PIN AIR وجــود داشــته و اســاتید قالــب بنــد و پرســکار از ابتــدای طراحــی قالــب نقشــه ی میز پاییــن پــرس را طلــب نمــوده و بــر اســاس چیدمــان ســوراخهای محـل ایرپیـن میلیمتـری یـا اینچـی اقـدام بـه طـرح قالـب نمـوده و فضـای مناسـب برخـورد میـل هـای ایرپیــن در زیــر ورقگیــر پیــش بینــی شــده و در صــورت یکپارچــه بــودن ســنبه و کفشــک حتمــا سـوراخ جهـت عبـور میـل ایرپیـن تعبیـه میگـردد. حتـی فرامـوش نکنیـم بعلـت کوتـاه نمـودن میـل ایرپیـن گاهـا هنـگام ریختـه گـری سـکوهای بلندی تعبیـه میشـود و روی آن بـه لحظـه یکنواخـت ماندن و قطعـه ی فـولادی سـخت نیـز بسـته میشـود. این نـوع طراحـی مختـص یـک پـرس بـوده و امـکان بسـته شـدن بـه روی پـرس دیگـر فقـط بـا شـرط یـک مـدل بـودن میـز ایرپیـن میسـر میگـردد و در صـورت عـدم یکنواختـی تولیـد متوقـف میگـردد.

ایـن اشـکال در توسـعه مسـیر مهندسـی قالـب بـا پیدایـش فنرهـای گازی بـا نیـرو و تنـاژ بـالا مرتفـع گردیـده و امـروزه اطـراف سـنبه بـه روی صفحـه ی اصلـی قالـب اقـدام بـه بسـتن فنـر گازی نمـوده و سیسـتم ایروپیـن پـرس حـذف میگـردد. در ایـن شـرایط سـرمایه گـذاری اولیـه بـرای پـرس مجهــز بــه ایرپیــن نیــز ســاده تــر گردیــده و میــز پاییـن بـدون ایرپیـن نیـز قابـل اسـتفاده میگـردد.  فنــر گازی تــا نیروهــای 15 تــن ذخیــره از ابتــدای تمــاس نیــروی مجــاز را اعمــال مــی نمایــد و یکنواختـی نیـرو باعـث تولیـد یکنواخـت میگـردد. طراحــان، بســیار خــوب واقــف هســتند کــه بــا شــرایط تغییــر محــل ایرپیــن نســبت بــه نواحــی فشــار بــرای گرفتــن قطعــه بــا کیفیــت از قالــب و جایابـی میـل هـای ایرپیـن نسـبت مسـتقیم وجـود داشـته و اجبـار دور شـدن از محـل امـکان صحیـح کا را بــا مشــکل مواجــه مــی نمایــد، پــس فنــر گازی در نقطــه ی مــورد نظــر جایگــذاری شــده و مـا را در حصـول کار بـا کیفیـت کمـک مـی نمایـد.

همیشـه صنعتگـران در ایـران گلـه از وضعیـت خراب بـازار داشـته و دارنـد. بـه همیـن نسـبت تولیدگرلـن دم از عــدم کیفیــت و گرانــی صنعــت قالبســازی در ایـران مـی زننـد. واقعـا کـدام صحیـح اسـت وایـن تضـاد از کجـا ناشــی می گــردد. بــه چنــد نمونــه از رفتارهــای یــازار و بازرگانــی توجــه کنیــم و ســپس بــا در نظــر گرفتــن منافــع طرفیــن مطالــب را بــه زبــان آوریــم. عزیــزان در صنعــت قالــب متاســفانه هنــوز لفــظ کیلویـی بـودن را مـی شـنوند و ایـن بزرگتریـن لطمـه را بـه پیکـره ی صنعـت قالبسـازی وارد میکنـد. آیـا یـک قالـب ریختـه گـری بـرای کشـش کـه فقـط از قطعــات ریختــه گــری یکپارچــه اســتفاده شــده بــا قالبـی کـه بـا اسـتراکچر ریختـه گـری ولیکـن بـر روی آن نصـب مونتـاژ فوالدهـای بـرش آبکاری شـده یکـی اسـت؟ آیــا وجــود قطعــات اســتاندارد در قالــب از قبیــل مکانیـزم UNIT CAM قیمـت را افزایـش نمیدهد؟ آیــا ارتفــاع بســته قالــب کــه بــا رایــزر آهنــی یــا چدنــی بــه آن رســیده ایــم بــا قالــب مشــابه بــا ارتفــاع کمتــر یکــی اســت؟ کار بـر روی قالـب جهـت قطعـه شاسـی ورق مقـاوم ضخامــت MM2 بــا یــک قطعــه نگهدارنــده ی فبلتــر هــوای اتــاق بــا ضخامــت MM5 یکســان اســت؟ پــس شــنیدن قیمــت کیلویــی از تولیــد کننــدگان غیــر عادالنــه میباشــد. حتــی ایــن وضعیــت بــه وزارت صنعــت و دســت انـدرکاران نیـز سـرایت کـرده اسـت. چـه بایـد کـرد؟ حقـوق قالبسـازان را در کـدام سـندیکا و گـروه بایـد جســتجو کرد؟ این بحث قالب های کیلیویی از کجا پیدا شد ؟ وقتــی بــه ســالهای 70 و 71 بــر مــی گردیــم ، پیدایــش و افتتــاح کارخانــه جــات قالبســازی در ایـران بـا ظرفیـت 1500 تـن در سـال اسـتارت خورد و متاسـفانه بـا افزایـش میـزان ماشـین آالت مدرنتـر شـدن ایـن صنعـت طرفیـن بـه سـرعت کاهـش پیـدا کــرد و آرشــیو فنــی مهندســی بجــای کمــک بــه ارتقـاء میـزان فـروش سـعی در پنهـان کـردن تخصص بـه وجـود مـی آیـد.

ایــن مــدل از فــروش ارزش هــا را مشــخص نمــوده و رونــد تعقیــب کار در ســطح ســالن کارگاه بدســت تقدیــر ســپرده نمــی شــود. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق در مهندسـی فـروش قالـب بایسـتی بـه شـکل ذیـل کار ارائـه و بررسـی نمایـد و بدیـن ترتیـب در طـول تقویـم کاری اقـدام بـه پـر کردن ظرفیـت هـای خالـی اعـام شـده در ظرفیـت نمایـد.

مــورد اول مــواد مصرفــی تشــکیل شــده از چــدن، آهــن، فــوالد، فنــرگازی و مکانیــزم و… قطعــات برقــی و الکترونیکــی سنســورو… اســت. مـورد دوم آیـا سـابقه در شـرکت بـرای مـورد مشـابه وجـود دارد و یـا چنـد از صفـر مـی باشـد؟ در توضیـح مـورد دوم بـه عنـوان مثال سـتون وسـط در خـودرو یـا کفـی یـا قطعـات پوسـته ی کالچ اگر قبـا سـاختهایم بـه نـکات عمومـی توجـه کـرده و فایــل هــا را تغییــر مــی دهیــم. حتــی اســتادکاران راه رفتـه را دوبـاره مـی رونـد. پـس ضریـب ریسـک وجـود نـدارد و در دنیـای قالبسـازی زمانیکـه پـژو بــرای ایــران و یــا الجزایــر و یــا روســیه ســفارش قالـب میدهـد اولیـن قالـب همیشـه خـاص بـوده و واحـد فـروش جهـت گرفتـن کارهـای دوم و سـوم و… بســیار تــاش مــی کننــد چــون اطالعــات در بانــک و آرشــیو را مــی فروشــند و انجــام امــور سیمولیشــن SIMULATION تقریبــا بــی معناســت زمــان نیــز کوتــاه و قابــل دســتیابی اسـت. مــورد ســوم و فــروش کار عملیتــی کارگاهــی اینجاســت کــه ارزش درســت و برنامــه ریــزی صحیــح بــه کمــک همــه میایــد. تغییــر در ابــزار بـراده بـرداری، نحـوه ی بـاز و بسـته کـردن و سـت گیـری قالـب بـه عـاوه ی هنـر اسـتادکار در ارائـه پیشــنهادهای اصالحــی موثــر و اقــع شــده و قبــل از انتقــال یــک کار از دســتگاه اول بــه دوم بــدون تکمیــل و نهایــی شــدن در ایســتگاه اول صــورت نمـی پذیـرد چـون انجـام دوبـاره کاری مثـل آفـت عمـل نمـوده و از پیـش بینـی واحـد فـروش دچـار عقــب ماندگــی خواهیــم شــد و ذره بیــن هــای مهندســین کنتــرل پــروژه خطــای مــا را آشــکار میســازد

 

به نقل از مهندس قدیری

مدیرعامل شرکت فیبکو

به چاپ رسیده در مجله ی قالبسازان (مرداد 97)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119